Czy kredytodawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych od kredytowanych kosztów kredytu?


Kredytowanymi kosztami kredytu mogą być prowizja, składka ubezpieczeniowa, opłata przygotowawcza a także inne pozaodsetkowe koszty kredytu. Według art. 5 pk 7 ustawy o kredycie konsumenckim (u.k.k.) całkowita kwota kredytu to maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt, a w przypadku umów, dla których nie przewidziano tej maksymalnej kwoty, suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt. Są argumenty przemawiające za tym, że w świetle art. 5 pkt 7 u.k.k., definiującym całkowitą kwotę kredytu, kredytodawca nie powinien naliczać odsetek od kredytowanych kosztów kredytu. Należy przede wszystkim wskazać, że wartość jaką jest ochrona konsumenta przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd praktykami kredytodawców, przeważa nad wynikającym z konstrukcji kredytu bankowego, przewidzianym w art. 69 ust. 1 pr. bank., uprawnieniem banku do określenia wysokości odsetek z tytułu wykorzystanego kredytu.

Natomiast możliwość naliczania odsetek od kredytowanych kosztów kredytu jest bez wątpienia wyłączona w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 53 u.k.k. Ponadto takie uprawnienie może być kontrowersyjne w przypadku, gdy umowa o kredyt bankowy, kwalifikowana jako umowa o kredyt konsumencki, nie wskazuje jako jednego z celów udzielonego kredytu spłaty kredytowanych kosztów kredytu a także jeżeli nie zawiera wystarczająco wyraźnego oświadczenia woli kredytobiorcy stanowiącego dyspozycję przekazania przez kredytodawcę – bank środków pieniężnych na spłatę określonych kosztów kredytu.

, ,