Opinia prawna lub też ekspertyza prawna (terminy te można stosować zamiennie) ma na celu udzielenie odpowiedzi na wskazane przez klienta pytanie lub pytania dotyczące stosowania przepisów prawa. Niektórzy klienci doskonale wiedzą jakie pytanie chcą zadać, innym trzeba pomóc w jego sformułowaniu. Treść pytania lub pytań jest niezwykle istotna, ponieważ określa zakres opinii prawnej i zawiera problem do rozwiązania.

Każde pytanie jest zadawane w jakimś kontekście, tj. w określonym stanie faktycznym i prawnym. Tak więc istotnym elementem opinii prawnej jest dostatecznie szczegółowy opis stanu faktycznego oraz wskazanie podstaw prawnych, co najczęściej przybiera postać wykazu wykorzystanych w opinii aktów prawnych. Treść ekspertyzy zawiera opis przeprowadzonej analizy przepisów prawa z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny, po przeprowadzeniu, w zależności od potrzeb, odpowiedniej wykładni  językowej, systemowej oraz funkcjonalnej (inaczej mówiąc, chodzi o dokonanie tzw. subsumcji). Każda opinia prawna kończy się wnioskami, które zawierają syntetycznie ujęte konkluzje. Ekspertyzy prawne są zamawiane z różnych powodów. Prawo niestety jest coraz bardziej skomplikowane i część klientów chce dowiedzieć się jak w danej sytuacji powinno być stosowane. Duża część ekspertyz jest zamawiana w celu przedstawienia w postępowaniach toczących się przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, karnymi lub też w postępowaniach administracyjnych przed organami administracyjnymi.

, ,